93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Qualitat

El Grau d’Infermeria en xifres

Accés al Winddat
Indicadors de l’EUIT – Grau d’Infermeria
Accés al Winddat 
Indicadors generals Catalunya – Grau d’Infermeria
% Participació estudiants enquestes PAAD
Qualificació enquesta PAAD
Taxa d’abandonament
Satisfacció amb la formació rebuda dels estudiants graduats
Oferta de places
Publicació de guies docents
Relació estudiants ETC i Professors ETC
Mida mitjana dels grups de teoria
Estudiants que realitzen pràctiques a centres externs
Nombre total d’estudiants OUT que participen en un programa de mobilitat
Taxa de graduació per cohort d’estudiants
Taxa d’eficiència
Taxa de rendiment
Taxa d’èxit
Resultats acadèmics per assignatura
Taxa de presentats
Nombre de sol·licituds d’accés a l’EUIT
Nombre d’estudiants de nou accés
% d’estudiants de nou accés
Nota de tall dels estudiants de nou accés
Nota mitjana dels estudiants de nou accés
Nombre d’estudiants matriculats
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant
Estudiants segons dedicació completa o parcial
Estudiants equivalents a temps complet
% d’accés en 1a preferència
% d’accés en assignació de setembre
% de nota d’accés
Professorat equivalent a temps complet
Hores Impartides de docència a l’aula del PDI
Estudiants de nou accés d’Infermeria respecte al total d’estudiants matriculats
Nº de professorat per categoria
Professorat per tipus de relació laboral
Hores impartides per docència a l’aula HIDA
Professorat en plantilla a temps complet
Professorat doctorat
Nº de professorat per categora Universitat Pública
Nº de professorat per categoria EUIT