93 783 77 77
informacio@euit.fdsll.cat

Qualitat

El Grau de Teràpia Ocupacional en xifres

Accés al Winddat
Indicadors de l’EUIT – Grau de Teràpia Ocupacional

Accés al Winddat 
Indicadors generals Catalunya – Grau de Teràpia Ocupacional 

 

Participació estudiants enquestes PAAD 

Qualificació enquesta PAAD 

Taxa d’abandonamentt 

Satisfacció amb la formació rebuda dels estudiants graduats

Oferta de places 

 

Publicació de guies docents 

Relació estudiants ETC i Professors ETC

Mida mitjana dels grups de teoria

Estudiants que realitzen pràctiques a centres externs

Nombre total d’estudiants OUT que participen en un programa de mobilitat 

Taxa de graduació per cohort d’estudiants 

Taxa d’eficiència

Taxa de rendiment

Taxa d’èxit

Resultats acadèmics per assignatura

Taxa de presentats

Nombre de sol·licituds d’accés a l’EUIT

 

Nombre d’estudiants de nou accés 

% d’estudiants de nou accés

Nota de tall dels estudiants de nou accés

Nota mitjana dels estudiants de nou accés

Nombre d’estudiants matriculats

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 

Estudiants segons dedicació completa o parcial

Estudiants equivalents a temps complet

% d’accés en 1a preferència

% d’accés en assignació de setembre

% de nota d’accés

 

Professorat equivalent a temps complet 

Hores Impartides de docència a l’aula del PDI 

% Hores impartides de docència a l’aula del PDI

Nº de professorat per categoria

   

% HIDA segons tipologia del professorat a les assignatures focus

Professorat per categoria a les assignatures focus