Estudiants de nou accés

Orientació a l’estudiant

Estudiants de nou accés

Horari d’atenció personalitzada de nou accés

De dilluns a dijous:

 • Matí: de 9 a 12:30 hores
 • Tarda: de 15 a 17 hores

Divendres

 • Matí: de 10 a 12:30 hores

Gestió comercial i nou accés

informacio@euit.fdsll.cat | 93 783 77 77 • Ext. 276

Des de l’EUIT posem a l’abast dels estudiants de nou accés la informació necessària per dur a terme la matrícula del proper curs 2019 – 2020.

 • El dia 12 de juliol a les 10:30h us oferim la sessió d’acolliment i portes obertes, en la qual podreu recollir la documentació, concretar dia i hora de matrícula, assistir a la sessió informativa i resoldre tots els dubtes que tingueu.
 • Els dies de matrícula són del 15 al 18 de juliol per 1º preferència i del 25 al 29 en 2ª assignació. Per informació sobre les dates de les reassignacions feu clic aquí
 • El dia 12 de setembre s’organitzen les sessions introductòries propedèutiques a les quals és important assistir.
 • L’activitat docent s’iniciarà el dia 16 de setembre.
 • El 27/09 és el dia de matrícula relativa a la preinscripció de setembre. Per informació sobre les dates de les reassignacions feu clic aquí.
 • Per tots aquells estudiants que es matriculin al setembre l’activitat docent començarà el mateix dia en que es formalitzi la matrícula.

Vies d’accés

 Via d’accés  Documentació acreditativa
PAU i assimilats Fotocòpia del document de les PAAU
Cicle Formatiu de Grau Superior Fotocòpia del certificat i nota d’accés
Prova d’accés majors de 25 anys Fotocòpia document acreditatiu
Resolució positiva del rectorat de la UAB  de canvi o convalidació d’estudis Certificat de la universitat d’origen en el qual consti la via d’accés a la universitat i la qualificació corresponent. Trasllat d’expedient acadèmic
Titulats universitaris i assimilats Certificat acadèmic personal i còpia compulsada de títol
Titulacions de països de la UE o altres Estats que hagin subscrit acords internacionals en règims de reciprocitat Credencial UNED.
Estudiants no comunitaris i no residents No cal presentar cap documentació
Per fer la matrícula és necessari: 
 • Original i fotocòpia del DNI o del passaport
 • Número personal d’Afiliació a la Seguretat Social (no és la targeta sanitària); el podeu sol·licitar a qualsevol oficina de la Seguretat Social amb el DNI, o bé indicat a la nòmina, al contracte de treball, etc…
 • Estudiants majors de 28 anys, hauran de presentar una fotocòpia de la targeta
  sanitària o de mútua privada.
 • 2 fotografies originals de carnet (amb nom i cognoms darrera)
 • Document SEPA de dades bancàries, amb el número de compte, on s’hagin de realitzar els càrrecs de la matrícula i de l’import de la docència signat per la persona titular del compte
 • Per matricular amb beca condicional del Ministeri, cal portar el document de llindars de renda (no la sol·licitud), que s’ha de demanar a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR); o bé la credencial de beca del curs 2018/2019 si heu tingut beca de Batxillerat o CFGS. És necessari complir els requisits acadèmics.
 • Acreditació de descompte o gratuïtat (consultar document). En cas de Família nombrosa, cal presentar: el document acreditatiu, que us facilitaran a l’oficina de benestar social, on també podreu sol·licitar la impressió d’aquest nou format.

Descomptes i gratuïtats
 Tipus  Característiques  % Gratuïtat
FN. General 2 fills. 1 amb diversitat funcional 50%
FN. Especial Casos especials 100%
FN. 3 3 fills 50%
Diversitat funcional Mínim 33% (de l’estudiant) 100%
Víctimes del terrorisme Resolució administrativa 100%
Víctimes violència de gènere Llibre de família 100%
Matrícules d’honor* Es descompta l’import dels ECTS en el moment de fer la matrícula = ECTS obtinguts

*Sempre hi ha límit d’aplicació dels crèdits matriculats. Premis extraordiàris o matrícula d’honor de Batxillerat, tenen excepció total dels crèdits matriculats en el primer curs.