CAT   |   ESP   |   ENG  
divendres, 25 de maig de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Estudis

Guies docents Teràpia Ocupacional


CURS 1R SEMESTRE 2N SEMESTRE
1r Curs
BASES CONCEPTUALS DE TERÀPIA OCUPACIONAL 2017-2018
CIÈNCIES SOCIALS I SALUT 2017-2018
CINESIOLOGIA 2017-2018
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ 2017-2018
PSICOLOGIA GENERAL I DE LA SALUT 2017-2018
ANTROPOLOGIA DE LA SALUT 2017-2018
BIOESTADÍSTICA 2017-2018_TO
PROCESSOS D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 2017-2018
PSICOLOGIA EVOLUTIVA (R) 2017-2018
2n Curs
ANALISI DE L'ACOMPLIMENT OCUPACIONAL 2017-2018
DISFUNCIONS MEDICOQUIRURGIQUES
I OCUPACIONALS 2017-2018
DISFUNCIONS NEUROLOGIQUES I OCUPACIONALS 2017-2018
ETICA I MARC LEGAL 2017-2018
PROCES DE TERAPIA OCUPACIONAL 2017-2018
DIFUNCIONS PSIQUIATRIQUES I OCUPACIONALS 2017-2018
PRACTICUM I 2017-2018
TERAPIA OCUPACIONAL EN L'ADULT 2017-2018
TERAPIA OCUPACIONAL EN LES PERSONES GRANS 2017-2018
3r Curs
BASES DE METODOLOGIA CIENTIFICA
EN CIENCIES DE LA SALUT 2017-2018
MODIFICACIONS CONTEXTUALS I ADAPTACIONS 2017-2018
TERAPIA OCUPACIONAL EN EL NEN I L'ADOLESCENT 2017-2018
TERAPIA OCUPACIONAL EN LA COMUNITAT 2017-2018
TERAPIA OCUPACIONAL EN SALUT MENTAL 2017-2018
EDUCACIO PER LA SALUT 2017-2018
GESTIO I ADMINISTRACIO 2017-2018
PRACTICUM II 2017-2018
4t Curs
COMUNICACIO ADAPTADA 2017-2018
PRACTIQUES EXTERNES ATENCIO AUTONOMIA
PERSONAL I DEPENDENCIA 2017-2018
PRACTIQUES EXTERNES INTERVENCIO AVANÇADA 2017-2018
RECURSOS D'AJUDA A LES PERSONES DE SUPORT 2017-2018
RECURSOS PER A LA INTERVENCIO EN L'AUTONOMIA
PERSONAL I LA DEPENDENCIA 2017-2018
TREBALL FI DE GRAU 2017-2018
INTERVENCIO AVANÇADA INFANTO JUVENIL 2017-2018
INTERVENCIO AVANÇADA EN ADULTS I GENT GRAN 2017-2018
LEGISLACIO I AVALUACIO DE L'AUTONOMIA I
LA DEPENDENCIA 2017-2018

 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77