CAT   |   ESP   |   ENG  
divendres, 25 de maig de 2018  
Contacte  
 
Escola Univeer

Estudis

Memòria


El títol de Grau en Teràpia Ocupacional de la Universitat Autònoma de Barcelona es regula mitjançant la Memòria de Grau en Teràpia Ocupacional, que va ser publicada al BOE el 20 de novembre de 2013:

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12178.pdf

La memòria està estructurada en un Pla d’Estudis de 240 ECTS i inclou competències bàsiques, competències específiques i transversals.

 

MEMÒRIA MODIFICADA DEL GRAU DE TERÀPIA OCUPACIONAL 2016


 
C. DE LA RIBA, 90
08221 Terrassa • Telèfon 93 783 77 77