Grau en Infermeria

Competències

Els coneixements del Grau en Infermeria s’articulen entorn les competències. Les competències són actuacions integrals que permeten identificar, interpretar, argumentar i resoldre problemes. És a dir, les competències inclouen  diversos nivells com saber, saber fer, saber ser i saber estar.

Els estudis d’Infermeria integren un seguit de competències comunes a tots els estudis universitaris de la UAB.

Competències pròpies del Grau d’Infermeria:

  1. Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp d’estudi amb una profunditat que arriba fins la vanguàrdia del coneixement.
  2. Poder, mitjançant arguments o procediments elaborats i sustentats per ells mateixos, aplicar llurs coneixements, la comprensió d’aquesta i llurs capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l’ús d’idees creatives i innovadores.
  3. Tenir la capacitat de compilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar llurs conclusions incloent, quan sigui precís i pertinent, la reflexió sobre temes de tipus social, científica o ètica en l’àmbit del camp d’estudi.
  4. Ser capaços de manegar-se en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l’àmbit acadèmic com laboral o professional dins del camp d’estudi.
  5. Saber comunicar a tot tipus d’audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l’àmbit del camp d’estudi.