Qui som

Fundació per a la Docència Sant Llàtzer

HISTÒRIA

La Fundació Sant Llàtzer (FSL) remunta els seus orígens pels volts del 1556, quan l’Hospital Sant Llàtzer donava acollida als serveis hospitalaris a la ciutat de Terrassa. Més tard, pren el nom d’Hospital-Casa de Caritat Sant Llàtzer perquè es dedica a la beneficència, acolliment d’infants i cura d’ancians. El 1933 es construeix un pavelló per malalts amb tuberculosi, el 1960 s’inaugura la Clínica del Remei, destinada a fer activitat obstètrica i quirúrgica, i a partir de 1977 es dedica íntegrament a fer activitat assistencial. Posteriorment, en diferents moments, se subroga l’activitat assistencial d’aguts i sociosanitària al Consorci Sanitari de Terrassa (CST), essent el mateix gerent qui gestiona les dues entitats.

Cal destacar, que del 1966 al 1980 es va ubicar, a l’Hospital Sant Llàtzer, l’Escola Femenina d’Ajudants Tècnics Sanitaris de Terrassa que va ser clausurada amb motiu del reconeixement dels estudis universitaris. I també que el 1990, l’Ajuntament de Terrassa cedeix a Creu Roja l’edifici de l’antiga Clínica del Remei que pertany a la Fundació Sant Llàtzer per ubicar l’Escola Universitària de la Creu Roja. En el curs 2008-2009, la FSL gestionada aleshores pel CST, comença a interessar-se per gestionar l’EUCR, ja que tenia la voluntat de convertir el CST en Hospital Universitari i la seva estratègia implicava gestionar aquesta Escola. Aquesta opció es va materialitzar el 2012, coincidint amb la decisió de la Creu Roja de deixar l’Escola, amb el benentès que els estudis estaven més que consolidats i que creia que el funcionament de l’Escola seria més efectiu gestionat des d’una organització assistencial, alhora que la societat tenia altres prioritats que la Creu Roja havia de fer front.

Per portar a terme aquest traspàs, es decideix, que la FSL creï la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (FDSL), que serà l’entitat legal que gestionarà l’Escola Universitària amb el nom d’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT). D’aquesta forma, després de 94 anys en què Creu Roja estigués gestionant la formació d’infermeres, i en els últims anys també terapeutes ocupacionals, l’EUCR passa a ser gestionada per la FDSL.

El patronat de la Fundació per a la Docència Sant Llàtzer el decideix íntegrament el patronat de la FSL i nomena a Josefina Soler Carrera com a Presidenta, i com a vocals a Josep Esplugas i Capdet, Marià Gàllego Gàllego, i un membre de la UAB anomenat pel Rector/a de la universitat. Des de l’inici de la nova organització, Carme Julian Campos és nomenada directora de gestió i organització de les dues fundacions i Montserrat Comellas Oliva nomenada directora de l’EUIT.

Els primers anys de gestió de la FDSL van ser anys de forts canvis institucionals i estructurals. El 17 de juny del 2016, la gestió de la FSL i FDSL es desvincula del CST, atès que les necessitats de gestió de les fundacions i del CST requereixen ritmes diferents i inicien camins en solitari. No obstant això, ambdues entitats segueixen cooperant estretament en temes de salut, sobretot els vinculats a la docència, recerca i innovació, el CST acull bona part de les infermeres en pràctiques de l’EUIT, i es continua redactant un conveni ampli que vinculi les dues organitzacions més enllà de les pràctiques dels/les estudiants/es, amb la finalitat de potenciar el coneixement i l’experiència d’ambdues organitzacions. És en aquest moment que, Carme Julián Campos, passa a tenir el càrrec de Directora Gerent de les dues fundacions fins a octubre de 2018.

L’1 d’octubre del 2012 s’inicia l’EUIT i la nova direcció de l’Escola Universitària entra essent molt respectuosa amb l’herència i el llegat de l’antiga Escola Creu Roja, incorporant com a principals valors l’humanisme i la responsabilitat amb la societat. D’aquesta forma s’inicia un projecte compartit amb el CST que posteriorment al 2016 es desvinculen per continuar col·laborant com organitzacions independents.

El curs 2012-13 l’objectiu de la direcció de l’Escola es va centrar en 5 aspectes clau:
• Organitzar el traspàs de Creu Roja
• Realitzar l’anàlisi interna i externa de la situació actual de l’Escola
• Elaborar el Pla Estratègic 2013-17
• Realitzar les inversions més urgents i assegurar el funcionament de l’Escola.
• Abordar la docència del 4r curs de les primeres promocions de Grau amb qualitat.

El traspàs de Creu Roja, va comportar no només fer-lo efectiu jurídicament, sinó també desvincular l’Escola del sistema organitzatiu de Creu Roja. Això va implicar la creació del departament de comptabilitat, el traspàs dels sistemes d’informació, i dels manteniments, la creació del departament de màrqueting…, etc. També es van haver de canviar els convenis amb empreses de serveis i l’establiment de nous convenis amb més de 90 institucions que estaven vinculades a la docència pràctica dels/les estudiants/es.

TRANSPARÈNCIA