Grau de teràpia ocupacional

Perfil d’ingrés

Creus que la Teràpia Ocupacional pot ser la teva professió?

Si tens inquietud, compromís i ganes d’ajudar a les persones, ets una persona creativa, tens capacitat d’observació i facilitat per adaptar-te i resoldre situacions que demanen implicació, aquesta professió pot ser la teva vocació.

Un grau en què aprendràs la raó de ser, coneixeràs la profunditat i complexitat del terme ocupació significativa i la seva estreta relació amb la salut. Conviuràs amb la diversitat des d’una mirada inclusiva i aprendràs a concebre a les persones de manera holística, integrant aspecte físics, psicològics, socials i culturals en el procés d’intervenció.

Tens vocació d’ajuda a les persones?

Per exercir com a Terapeuta Ocupacional és important tenir capacitat per a les relacions interpersonals, per interactuar i per comunicar-se. Cal tenir interès per ajudar a les persones tenint en compte i respectant els valors i punts de vista diferents.

Tens voluntat de creixement personal i d’adquirir habilitats per a la gestió emocional?

És necessària una bona predisposició pel creixement personal i per a les habilitats de gestió emocional. També és important adquirir un compromís amb la pròpia formació i actualització al llarg de la vida.

Vols assumir la responsabilitat de desenvolupar-te professionalment?

Això implica tenir facilitat per a treballar en equip, capacitat d’anàlisi, adaptació a les diferents situacions, creativitat, responsabilitat, iniciativa per a la resolució de problemes i presa de decisions, visió crítica i compromís, etc.