Grau en Teràpia Ocupacional

Treball de fi de grau

El Treball de Fi de Grau (TFG) que l’estudiant realitza a 4t curs, implica una fita més en el seu procés d’aprenentatge i té per objectiu integrar i avaluar les competències associades al títol.

El TFG és una oportunitat pel desenvolupament personal i acadèmic de l’estudiant  a través del qual pot orientar el seu camí professional.

En el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) el TFG ha de ser un projecte dirigit al desenvolupament d’una proposta d’orientació professional, un treball teòric o una recerca en el camp propi de la disciplina utilitzant, de manera sistemàtica, la metodologia científica. Aquest treball representa un producte més elaborat i concret fet per l’estudiant on l’activitat autònoma pren especial rellevància.

Mitjançant el TFG l’estudiant ha d’integrar i aplicar, amb criteri professional, creatiu i innovador, les competències adquirides al llarg del Grau, així com incorporar-ne de noves, relacionades específicament amb el TFG.