Nosaltres

Comissió d’Igualtat de gènere

Presentació

La Fundació per a la Docència Sant Llàtzer (FDSLL) conscient de la responsabilitat que té, precisament per la influència del gènere en els / les professionals que forma, se sent especialment compromesa a participar del moviment sociocultural actual de suport a les polítiques d’igualtat de gènere i contra qualsevol tipus de violència vers les dones i el col·lectiu LGTBI.

Funcions

 • Impulsar l’elaboració, la implementació i l’avaluació del Pla d’Igualtat 2019 – 2023 de la FDSLL i els successius plans que se’n derivin
 • Assessorament i seguiment de l’aplicació de la perspectiva de gènere de forma transversal en els plans docents de les assignatures (PDA) del Grau i dels diferents cursos de Postgrau
 • Assessorar i validar les diferents activitats de sensibilització relacionades amb la igualtat entre dones i homes
 • Recollir les propostes i noves mesures a proposta dels diferents estaments que integren la FDSLL per a promoure la igualtat entre dones i homes
 • Vetllar per l’ús no sexista del llenguatge en totes les comunicacions de la FDSLL
 • Incorporar aquelles funcions que siguin necessàries segons el desenvolupament del Pla d’Igualtat

 

Referent igualtat

Dra. Eva Fernandez Lamelas

La principal funció de la Referent d’Igualtat del la FDSLL és impulsar el desenvolupament de les polítiques d’igualtat de gènere mitjançant la implementació i avaluació d’actuacions i polítiques encaminades a la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones.

 • Elaborar, implementar i avaluar el Pla d’Igualtat de 2019-2023 coordinant les diferents àrees i agents d’intervenció
 • Impulsar i avaluar la incorporació progressiva de la perspectiva de gènere en les diversos departaments de la FDSLL
 • Assessorar i cooperar per el desenvolupament de la perspectiva de gènere en els Plans Docents de les Assignatures
 • Dissenyar i gestionar programes de sensibilització, informació i formació en matèria d’igualtat de gènere
 • Donar suport i impulsar la participació de l’alumnat en les diferents iniciatives del Pla d’Igualtat
 • Detectar, atendre i donar suport a les persones de la comunitat educativa que pateixin una situació de violència masclista o LGBTIfòbica a la FDSLL

Pla d'igualtat

El Pla d’Igualtat 2019 – 2023 dóna resposta al posicionament conceptual vers la igualtat de la FDSLL i al marc normatiu en matèria d’igualtat aplicable a les universitats, a les recomanacions internacionals i s’emmiralla i té en compte el Pla d’Igualtat de la UAB i l’ESIMAR

Podeu consultar-lo aquí.

Protocol contra l'assetjament

Protocol per prevenir i actuar contra l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, preferència sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista a la FDSLL.